Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

Tożsamość

Nazwa: AWLUKS Sp z O.O. , działająca pod nazwą "awluks.pl"
Adres siedziby: ul. Centralnego Okregu Przemysłowego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr telefonu:+48 533 185 238
Adres e-mail: sklep@awluks.pl
KRS: 0000202893
NIP: 6612175219

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Awluks.pl prowadzonego przez Awluks Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6.
 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności do jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, logotypów ( za wyjątkiem niektórych logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji Towarów, które należą do osób trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić tylko za jego zgodą.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu korzystających z popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrym obyczajem lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 • Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej sklepu Awluks.pl ofertę, która stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny Towarów prezentowane na stronach internetowych sklepu Awluks.pl są podane w polskich złotych, w cenach netto i brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT), ceny nie zawierają kosztów odnośnie dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść w chwili zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a o których będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 • Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego Awluks.pl są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 • Klientem sklepu Awluks.pl może być osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie.
 • Warunkiem złożenia zamówienia drogą elektroniczną jest zarejestrowanie się w systemie sklepu Awluks.pl
 • Założenie Konta Klienta w sklepie Awluks.pl następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Klienta.
 • Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Stworzone zostaje wówczas Konto Klienta, które zabezpieczone jest hasłem znanym tylko Klientowi. Z tą chwilą między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dostęp do Konta Klienta.
 • Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania i wniesienia żądania jego usunięcia.
 • Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokonać akceptacji jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 • Klient może złożyć zamówienie w sklepie Awluks.pl za pośrednictwem Strony Internetowej

- przez 24 godziny,7 dni w tygodniu

- telefonicznie w dni robocze od 8-15

 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Awluks.pl Klient wybiera Towar, który go interesuje i dodaje go do wirtualnego KOSZYKA, a następnie podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wybraniu formy płatności i sposobu Dostawy, przesyła formularz zamówienia do Sprzedawcy.
 • Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrany Towar, Dostawcy oraz o dodatkowych kosztach jakie zobowiązuje się ponieść w związku z zamówieniem.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia i informuje Klienta o stanie jego realizacji. Klient otrzymuje na swój adres elektroniczny wiadomości zawierające informacje o statusie nadanym złożonemu zamówieniu.
 • Przy zamówieniu telefonicznym Klient podaje nazwę i numer produktu, jego ilość, sposób Dostawy i formę płatności oraz wszystkie dane potrzebne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko/ nazwę firmy, adres wysyłki, dane kontaktowe, email, nr telefonu, adres do korespondencji).
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, który będzie dołączony do przesyłki.

3. Formy płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,

- płatność gotówką – przy odbiorze osobistym.

- płatność kartą - typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

- płatność online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w jest Blue Media S.A.

4. Sposoby i terminy dostawy

 • Dostawa Towarów zamówionych w sklepie Awluks.pl realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy zamówionego Towaru:

- paczka kurierska,

- paczka kurierska pobraniowa,

- odbiór osobisty w siedzibie Awluks Sp. z o.o. (po uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedawcą).

 • Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności Towaru i wynosi od 2 do 14 dni.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność
 • W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem, odbiór wymaga pisemnego pokwitowania i sprawdzenia stanu przesyłki i jej zawartości.
 • W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu lub może odmówić jej przyjęcia.
 • W chwili potwierdzenia odbioru Towaru, Klient uzyskuje prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru.
 • Zgodnie z Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe Kuriera, może ten fakt zgłosić telefonicznie firmie kurierskiej. Dostawca ma obowiązek przysłać Kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7dni od daty dostarczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z Kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego Towaru.

Dostawy produktów o niestandardowych gabarytach i ciężarze są realizowane przez firmy kurierskie z różnymi cenami uzależnionymi od wielkości, kształtu czy ciężaru. W takich przypadkach standardowa cena przesyłki wyświetlana podczas składania zamówienia może ulec zmianie. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany podczas realizacji zamówienia gdy będzie znany wymiar przesyłki (wraz z opakowaniem). Towary o niestandardowych gabarytach i ciężarze będą oznaczone w opisie produktu opisem "Towar wielkogabarytowy".

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 • Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą na odległość ma prawo zgodnie z art. 27 ustawy z dn. 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny. 
 • Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia [Załącznik 1] przed jego upływem.
 • Zwracany Towar należy przesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania z dowodem zakupu oraz zabezpieczony przed uszkodzeniem na adres siedziby spółki Awluks Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6.
 • W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.
 • Pieniądze za zwrócony, nieuszkodzony Towar oraz koszty dostawy do Klienta, Sprzedawca zwraca przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 dni, bądź w inny wskazany przez Klienta sposób, nie wiążący się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami, w przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.(Nie dokonujemy zwrotu na konta walutowe i zagraniczne)
 • Nie podlega odstąpieniu od umowy Towar, który był sprowadzony na życzenie Klienta lub wyprodukowany według jego specyfikacji.  

6. Gwarancja

 • Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym Awluks.pl są fabrycznie nowe i podlegają gwarancji producenta
 • Okres gwarancji na Towary dostępne w sklepie Awluks.pl podany jest w opisie Towaru i liczy się od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży (paragonu bądź faktury VAT).
 • Wraz z Towarem Klient otrzymuje kartę gwarancyjną producenta, zaś w przypadku braku takowej podstawą do rozpatrzenia gwarancji na towar jest dowód zakupu (paragon bądź faktura)
 • Gwarancja na Towar zakupiony w sklepie Awluks.pl nie będzie rozpatrywana, gdy jego nazwa, symbol czy numer fabryczny będą nieczytelne bądź niezgodne z danymi umieszczonymi na dowodzie zakupu.
 • Gwarancji nie podlegają:

- uszkodzenia powstałe w transporcie,

- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne,

- uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek,

- wymiana części i materiałów zużywających się w trakcie użytkowania Towaru,

- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania Towaru niezgodnie z instrukcją lub zaleceniami producenta

- uszkodzenia powstałe w wyniku przepięć, pól elektromagnetycznych oraz okoliczności niezależnych od Sprzedawcy,

- wtórnych uszkodzeń, wynikających z dalszego użytkowania mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Sprzedawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie,

- uszkodzeń powstałych w wyniku sił wyższych ( wyładowań atmosferycznych , powodzi, wojny)

 • Gwarancją objęte jest ujawnienie wad ukrytych Towarów oraz sprzętowych podzespołów Towarów.
 • W sprawach nieuregulowanych w warunkach Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Reklamacje

 • Reklamację związaną z zakupionym Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży Klient może kierować listownie na adres Awluks Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6 lub elektronicznie na adres sklepu Awluks.pl
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym [Załącznik 2] Klient winien opisać zaistniały problem czy nieprawidłowości oraz datę jego wystąpienia i dostarczyć reklamowany Towar z dowodem zakupu na adres Awluks Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6.
 • Sprzedawca, w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta
 • Koszty przesyłki uznanej reklamacji ponosi Awluks.pl a w przeciwnym razie Klient.
 • Reklamacje mogą dotyczyć niezgodności:

- jakości towaru – niespełnienie wymagań norm europejskich,

- ilości towaru – różnice wynikające z ilości dostarczonych Towarów i wskazanych w dokumencie zakupu,

- rodzaju towaru – wskazanego Towaru w dokumencie, z dostarczonym.

 • Reklamacji nie podlegają Towary, których różnice w wyglądzie wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta ( kolor, proporcje itp.).

8. Reklamacje towarów z tytułu rękojmi

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres AWLUKS.Sp z O.O. , ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na adres poczty elektronicznej: sklep@awluks.pl, numer telefonu (+48) 533 185 238 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres AWLUKS.Sp z O.O. , ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

9. Polityka Prywatności

 • Wszelkie zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych przez sklep Awluks.pl zawiera nasza Polityka Prywatności.

10. Postanowienia końcowe

 • Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 • Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i telefoniczną i jest dostępny na stronie sklepu Awluks.pl
 • Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej sklepu Awluks.pl 
 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej sklepu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na Stronie Internetowej sklepu. W razie braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest w ciągu 7 dni zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisu prawa polskiego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020.

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 3.11.2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl