Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Awluks.pl prowadzonego przez Awluks Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6.
 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności do jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, logotypów ( za wyjątkiem niektórych logotypów, zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji Towarów, które należą do osób trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić tylko za jego zgodą.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu korzystających z popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrym obyczajem lub naruszające dobra osobiste osób trzecich.
 • Sprzedawca udostępnia na stronie internetowej sklepu Awluks.pl ofertę, która stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 • Ceny Towarów prezentowane na stronach internetowych sklepu Awluks.pl są podane w polskich złotych, w cenach netto i brutto (ceny brutto zawierają podatek VAT), ceny nie zawierają kosztów odnośnie dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient zobowiązany jest ponieść w chwili zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a o których będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 • Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego Awluks.pl są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu zamówienia przez Klienta.

2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 • Klientem sklepu Awluks.pl może być osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie.
 • Warunkiem złożenia zamówienia drogą elektroniczną jest zarejestrowanie się w systemie sklepu Awluks.pl
 • Założenie Konta Klienta w sklepie Awluks.pl następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Klienta.
 • Po przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Stworzone zostaje wówczas Konto Klienta, które zabezpieczone jest hasłem znanym tylko Klientowi. Z tą chwilą między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o nieodpłatne świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dostęp do Konta Klienta.
 • Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania i wniesienia żądania jego usunięcia.
 • Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i dokonać akceptacji jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 • Klient może złożyć zamówienie w sklepie Awluks.pl za pośrednictwem Strony Internetowej

- przez 24 godziny,7 dni w tygodniu

- telefonicznie w dni robocze od 8-15

 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Awluks.pl Klient wybiera Towar, który go interesuje i dodaje go do wirtualnego KOSZYKA, a następnie podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wybraniu formy płatności i sposobu Dostawy, przesyła formularz zamówienia do Sprzedawcy.
 • Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrany Towar, Dostawcy oraz o dodatkowych kosztach jakie zobowiązuje się ponieść w związku z zamówieniem.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie jego złożenia i informuje Klienta o stanie jego realizacji. Klient otrzymuje na swój adres elektroniczny wiadomości zawierające informacje o statusie nadanym złożonemu zamówieniu.
 • Przy zamówieniu telefonicznym Klient podaje nazwę i numer produktu, jego ilość, sposób Dostawy i formę płatności oraz wszystkie dane potrzebne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko/ nazwę firmy, adres wysyłki, dane kontaktowe, email, nr telefonu, adres do korespondencji).
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, który będzie dołączony do przesyłki.

3. Formy płatności

 • Klient może wybrać następujące formy płatności:

- płatność przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,

- płatność gotówką – przy odbiorze osobistym.

4. Sposoby i terminy dostawy

 • Dostawa Towarów zamówionych w sklepie Awluks.pl realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy zamówionego Towaru:

- paczka kurierska,

- paczka kurierska pobraniowa,

- odbiór osobisty w siedzibie Awluks Sp. z o.o. (po uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedawcą).

 • Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności Towaru i wynosi od 2 do 7dni.
 • W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem, odbiór wymaga pisemnego pokwitowania i sprawdzenia stanu przesyłki i jej zawartości.
 • W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu lub może odmówić jej przyjęcia.
 • W chwili potwierdzenia odbioru Towaru, Klient uzyskuje prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru.
 • Zgodnie z Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe Kuriera, może ten fakt zgłosić telefonicznie firmie kurierskiej. Dostawca ma obowiązek przysłać Kuriera na miejsce dostawy w ciągu 7dni od daty dostarczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z Kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego Towaru.

Dostawy produktów o niestandardowych gabarytach i ciężarze są realizowane przez firmy kurierskie z różnymi cenami uzależnionymi od wielkości, kształtu czy ciężaru. W takich przypadkach standardowa cena przesyłki wyświetlana podczas składania zamówienia może ulec zmianie. O tym fakcie Klient zostanie poinformowany podczas realizacji zamówienia gdy będzie znany wymiar przesyłki (wraz z opakowaniem). Towary o niestandardowych gabarytach i ciężarze będą oznaczone w opisie produktu opisem "Towar wielkogabarytowy".

5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 • Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą na odległość ma prawo zgodnie z art. 27 ustawy z dn. 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 • Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia [Załącznik 1] przed jego upływem.
 • Zwracany Towar należy przesłać niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania z dowodem zakupu oraz zabezpieczony przed uszkodzeniem na adres siedziby spółki Awluks Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6.
 • W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.
 • Pieniądze za zwrócony, nieuszkodzony Towar oraz koszty dostawy do Klienta, Sprzedawca zwraca przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie 14 dni, bądź w inny wskazany przez Klienta sposób, nie wiążący się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
 • Nie podlega odstąpieniu od umowy Towar, który był sprowadzony na życzenie Klienta lub wyprodukowany według jego specyfikacji.  

6. Gwarancja

 • Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym Awluks.pl są fabrycznie nowe i podlegają gwarancji producenta.
 • Okres gwarancji na Towary dostępne w sklepie Awluks.pl podany jest w opisie Towaru i liczy się od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży (paragonu bądź faktury VAT).
 • Wraz z Towarem Klient otrzymuje kartę gwarancyjną producenta, zaś w przypadku braku takowej podstawą do rozpatrzenia gwarancji na towar jest dowód zakupu (paragon bądź faktura)
 • Gwarancja na Towar zakupiony w sklepie Awluks.pl nie będzie rozpatrywana, gdy jego nazwa, symbol czy numer fabryczny będą nieczytelne bądź niezgodne z danymi umieszczonymi na dowodzie zakupu.
 • Gwarancji nie podlegają:

- uszkodzenia powstałe w transporcie,

- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne,

- uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek,

- wymiana części i materiałów zużywających się w trakcie użytkowania Towaru,

- uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania Towaru niezgodnie z instrukcją lub zaleceniami producenta

- uszkodzenia powstałe w wyniku przepięć, pól elektromagnetycznych oraz okoliczności niezależnych od Sprzedawcy,

- wtórnych uszkodzeń, wynikających z dalszego użytkowania mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Sprzedawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie,

- uszkodzeń powstałych w wyniku sił wyższych ( wyładowań atmosferycznych , powodzi, wojny)

 • Gwarancją objęte jest ujawnienie wad ukrytych Towarów oraz sprzętowych podzespołów Towarów.
 • W sprawach nieuregulowanych w warunkach Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Reklamacje

 • Reklamację związaną z zakupionym Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży Klient może kierować listownie na adres Awluks Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6 lub elektronicznie na adres sklepu Awluks.pl
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym [Załącznik 2] Klient winien opisać zaistniały problem czy nieprawidłowości oraz datę jego wystąpienia i dostarczyć reklamowany Towar z dowodem zakupu na adres Awluks Sp. z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 6.
 • Sprzedawca, w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Klienta
 • Koszty przesyłki uznanej reklamacji ponosi Awluks.pl a w przeciwnym razie Klient.
 • Reklamacje mogą dotyczyć niezgodności:

- jakości towaru – niespełnienie wymagań norm europejskich,

- ilości towaru – różnice wynikające z ilości dostarczonych Towarów i wskazanych w dokumencie zakupu,

- rodzaju towaru – wskazanego Towaru w dokumencie, z dostarczonym.

 • Reklamacji nie podlegają Towary, których różnice w wyglądzie wynikają z indywidualnych ustawień komputera Klienta ( kolor, proporcje itp.).

8. Polityka Prywatności

 • Wszelkie zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych przez sklep Awluks.pl zawiera nasza Polityka Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

 • Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.
 • Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i telefoniczną i jest dostępny na stronie sklepu Awluks.pl
 • Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej sklepu Awluks.pl 
 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej sklepu. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji na Stronie Internetowej sklepu. W razie braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest w ciągu 7 dni zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisu prawa polskiego.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2016.

 

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 3.11.2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl